Word vriend van de woudtse kerk 

Informatie

't Woudt ligt middenin de randstad. Het is het kleinste dorpje van Nederland en al eeuwenlang niet of nauwelijks van samenstelling, grootte en uiterlijk veranderd. Je waant je even terug in de tijd, omringd door weilanden.

De Woudtse Kerk is een knus, klein kerkje aan het einde van het weggetje door 't Woudt. Naast de kerk is een parkeerplaats en op 't Woudt kunt u terecht voor koffie, lunch en bed & breakfast bij De Hooiberg.

Download hieronder de jaarrekeningen van 2020 en 2021:


Het Jaarverslag bevat alle belangrijke achtergrond -en zakelijke informatie over de Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk:

Jaarverslag


De stichting vrienden van de Woudtse kerk, opgericht is 2016, heeft een tweeledig doel:

1. Het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten passend bij het karakter van de kerk

2. Het verwerven van financiele middelen ten behoeve van de verwezenlijking van dit doel.


Om dit doel te bereiken doen we mede een beroep op Vrienden die bereid zijn om jaarlijks financieel bij te dragen aan het onderhoud van de Woudtse kerk.Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Gert Noordam, voorzitter

Jan Pieter van Woerden, secretaris/penningmeester, tevens lid van het College van Kerkrentmeestsers

Stefan Jansen, tevens lid van de kerkenraad van de Protestantse gemeente ’t Woudt-Den Hoorn

Annemiek van Adrichem, lid

Jitsko Vrieze, lidDe bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun inzet voor de Woudtse kerk.


De stichting heeft geen personeel in dienst.

Begroting 2022

Bedragen in euro's:


Donaties vrienden/part. 2350

Kaartverkoop activiteiten 2000

Giften uurwerk 1000

Div giften 250

Totaal inkomsten 5600


Kosten activiteiten 2000

Algemene kosten 750

Sparen voor uurwerk 1000

Totale uitgaven 3750


Batig saldo 1850
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en cultureel ANBI. door de belastingdienst. Dit biedt particulieren de mogelijkheid om hun giften voor 125% af te trekken voor de inkomsten belasting. Voor bedrijven zou zelfs een aftrek van 150% kunnen gelden voor de vennootschapsbelasting.ANBI/RSIN nummer: 8568.32.133

Banknummer: IBAN NL 35 RABO 0314 0327 54
Het Beleidsplan


Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk

Beleidsplan 2017-2020


I   Inleiding

Met behulp van dit beleidsplan wil de Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk duidelijk maken hoe zij haar plaats ziet ten opzichte van de doelstelling en op welke wijze zij de aan de plaats verbonden opdracht wil uitvoeren. Het plan is bedoeld

Als leidraad voor degenen die de taken in de stichting op zich nemen

Ter informatie voor wie de stichting op haar pad ontmoet

Als basis voor de verantwoording omtrent het gevoerde beleid

Het plan wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting en geeft inzicht in de wijze waarop in de komende jaren aan de doelstelling uitvoering wordt gegeven.Plaatsbepaling

De Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk is opgericht bij akte van oprichting dd. 18 oktober 2016 . Zij heeft haar zetel in de gemeente Midden-Delfland en is ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer 67104339.

Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse gemeente ’t Woudt-Den Hoorn. Het kerkgebouw is van cultureel historische waarde omdat het gebouw gezichtsbepalend is voor het dorpje ’t Woudt, maar ook al honderden jaren deel uitmaakt van de lokale bebouwing. In deze zin is het gebouw dan ook door de Rijksdienst aangewezen als een Rijksmonument.Statutair doel

De stichting heeft ten doel het in stand houden van het kerkgebouw “De Woudtse Kerk”met het adres ’t Woudt 25, gemeente Midden-Delfland. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

Het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten passend bij het karakter van voornoemd gebouw

Het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de verwezenlijking van het doel

Zulks in de breedste zin van het woord

De Stichting is aangewezen als ANBI en culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).Vermogen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit

De eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen

Subsidies en donaties

Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift

Alle overige verkrijgingen en baten

Het bestuur beheert het vermogen en het vermogen kan uitsluitend ten goede komen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 leden, waarvan 1 bestuurder lid is van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente ’t Woudt-Den Hoorn.


II Activiteiten


Planontwikkeling en toetsing

Jaarlijks beoordeelt de Monumentenwacht het kerkgebouw en brengt het een rapportage uit, gericht aan het kerkbestuur (de eigenaar van het pand). Mede aan de hand van deze rapportage stelt het kerkbestuur een meerjaren planning op voor het uitvoeren van de verschillende noodzakelijke werkzaamheden.

Op dit moment is het kerkbestuur bezig met de realisering van een toiletvoorziening in de kerk. Voor de komende jaren staan een aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden gepland (verfwerk,…..) maar ook nog een aantal wat grotere projecten; restauratie van de voordeur en onderhoud en herstel van de dakgoten.

Het kerkbestuur kan deze plannen voorleggen aan het bestuur van de stichting met het verzoek om een bijdrage in de (restautatie)kosten. Het stichtingsbestuur toetst in eerste instantie of het voorgelegde verzoek in overeenstemming is met de doelstelling en zal vervolgens hierover besluiten.Programma

Het stichtingsbestuur zal in de komende jaren activiteiten en acties opzetten om donateurs (vrienden) te werven. Donateurs kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn, gevestigd in de regio. Het wervingsgebied zal in eerste instantie de gemeente Midden-Delfland, Westland, Maassluis en Delft omvatten en daarna uitgebreid kunnen worden. De donateurs wordt gevraagd een jaarlijkse bijdrage te doen.

De werving zal plaats vinden door gebruik te maken van sociale media zoals het opzetten van een website, een facebook pagina en andere communicatie middelen.

Daarnaast zullen vooraanstaande mensen uit het wervingsgebied benaderd worden om als comité van aanbeveling te fungeren.

Jaarlijks zullen 2 activiteiten worden georganiseerd (voorjaar en najaar/winter) in of rondom de Woudtse kerk.Beoogde resultaten

Het doel is om in het eerste jaar (2017) in totaal 100 particulieren en 10 bedrijven als donateur te mogen verwelkomen. In het tweede en derde jaar dienen dezelfde aantallen te worden toegevoegd aan het bestand, zodat we na 3 jaar een bestand van 300 particulieren en 30 bedrijven hebben. De bijdrage van een particulier wordt € 25,= (minimaal) per jaar en van bedrijven minimaal € 100,= per jaar, totaal derhalve € 10.500,= per jaar. Hiervan zal naar schatting 1/3 deel benodigd zijn voor het dekken van de kosten.Aldus opgesteld en vastgesteld te Den Hoorn 31-1-2017.   Aangepast op 7-4-2017 na aangewezen te zijn als ANBI.